گزارش نمایش و نقد فیلم ای.تی. موجود فرازمینی

در اولین برنامه از نمایش فیلم های علمی و تخیلی درسال ۱۳۹۵ ، فیلم ای.تی.موجود فرازمینی در انجمن سینمای جوانان خوزستان به نمایش در آمد و مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
این برنامه پنج شنبه نهم اردیبشت از ساعت ۱۷ با نمایش فیلم آغاز شد. پس از آن آقای شاهین عبادی از انجمن علم و اندیشه پویا احتمال وجود موجودات فرازمینی را بوسیله یک رابطه به نام دریک( Drake equation ) تشریح کردند. در این بحث  متغیرهایی چون سیارات محتمل حیات، امکان حیات هوشمند فرازمینی و توانایی برقراری ارتباط بین سیاره ای مطرح شد.تفاوت منشا حیاتی موجودات زمینی و فرازمینی از دیگر موضوعات مطرح شده بود.۴

در ادامه برنامه آقای باقرفر از انجمن سینمای جوانان به معرفی عوامل ساخت و جوایز متعدد این فیلم پرداختند. در بخش پایانی برنامه نقد سینمایی این اثر توسط آقای عباسپور منتقد سینما ارائه شد. در ابتدای این بحث به تفاوت دو نگاه خوش بینانه و بدبینانه در تاریخ سینما به مبحث موجودات فضایی اشاره شد.منتقد برنامه E.T. را با اشاره به رابطه کودک محور شخصیت های اصلی فیلم، ای.تی را فیلمی خوش بین به وجود موجودات فرا زمینی قلمداد کردند.
همچنین تفاوت دو ژانر علمی-تخیلی و فانتزی و اینکه این فیلم در کدام ژانر قرار می گیرد نیز مورد بحث قرار گرفت.
این برنامه ساعت ۲۱ به پایان رسید.

۳

۱

۲