گزارش استهلال ماه صفر ۱۴۴۱

استهلال ماه صفر ۱۴۴۱ هجری قمری در اهواز توسط تیم رویت هلال گروه ستاره شناسان اهواز برگزار شد.
هلال ماه صفر بدلیل شرایط نامناسب جوی و وجود غبار در افق رویت نشد.لازم به ذکر است هلال در استان خوزستان دیده نشد
اعضای شرکت کننده:
آقایان عزیزی،حبیبیان،جزایری
با تشکر از مدیریت برج کیانپارس اهواز