رصد خورشید گرفتگی – آبان 92

 

 

 

 

 

 

عکس ها از : ارسلان بغدادی