تاریخ های احتمالی رویت هلال ماه سال ۱۳۹۵/ ۱۴۳۷ – ۱۴۳۶

تاریخ های احتمالی بررسی رویت هلال ماه های قمری در سال ۱۳۹۵

ایام هفته تاریخ قمری تاریخ شمسی
جمعه    ——————————————————–    ۲۹ جمادی الثانی   ————————   ۲۰ فروردین

شنبه   ——————————————————–    ۱ رجب    ————————————-   ۲۱ فروردین

 

شنبه   ———————————————————   ۲۹ رجب   ————————————— ۱۸ اردیبهشت

یکشنبه  ——————————————————–  ۱ شعبان    ————————————  ۱۹ اردیبهشت

 

یکشنبه  ——————————————————–  ۲۹ شعبان    ———————————-  ۱۶ خرداد

دوشنبه  ——————————————————– ۳۰شعبان   ————————————-  ۱۷ خرداد

 

سه شنبه  —————————————————-  ۲۹ رمضان    ———————————–   ۱۵ تیر

دوشنبه  ——————————————————-  ۳۰ شعبان   ———————————–   ۱۶ تیر

 

چهارشنبه  —————————————————   ۲۹ شوال   ————————————-  ۱۳ مرداد

پنج شنبه   ————————————————–   ۱ ذی القعده    ———————————- ۱۴ مرداد

 

پنج شنبه  —————————————————-  ۲۹ ذی القعده   ——————————— ۱۱ شهریور

جمعه  ——————————————————–  ۳۰ ذی القعده   ———————————  ۱۲ شهریور

 

شنبه  ——————————————————–  ۲۹ ذی الحجه  ———————————–  ۱۰ مهر

یکشنبه  —————————————————–  ۳۰ ذی الحجه ————————————  ۱۱ مهر

 

دوشنبه  —————————————————–  ۲۹ محرم   —————————————-  ۱۰ آبان

سه شنبه  ————————————————   ۱ صفر    ——————————————-  ۱۱ ابان

 

سه شنبه  ————————————————   ۲۹ صفر    —————————————–   ۹ آذر

چهارشنبه   ————————————————  ۳۰ صفر   ——————————————– ۱۰ آذر

 

پنج شنبه  ————————————————–  ۲۹ ربیع الاول  ————————————-   ۹ دی

جمعه   —————————————————–  ۳۰ ربیع الاول   ————————————-  ۱۰ دی

 

شنبه   —————————————————–  ۲۹ ربیع الثانی   ————————————  ۹ بهمن

یکشنبه  —————————————————  ۳۰ ربیع الثانی  ————————————-  ۱۰ بهمن

 

دوشنبه   ————————————————    ۲۹ جمادی الاول   ———————————  ۹ اسفند

سه شنبه  ———————————————–  ۱ جمادی الثانی     ——————————— ۱۰ اسفند