سینما تک

فیلم های متعددی در تاریخ سینما با محوریت قراردادن موضوعات علمی ساخته شده اند.چه آنها که بر بن مایه هایی از حقایق علمی استوار بوده اند چه آنها که مرز های دانش را تا تخیل ذهن بشری گسترش داده اند.به تماشا نشستن و بحث و بررسی علمی این دسته از فیلم ها که دانش ستاره شناسی یا فیزیک را در لایه های خود لحاظ کرده اند می تواند برای شبفتگان آسما شب، جذاب باشد. از طرفی انبوه مستند های علمی موجود نیز نیاز مند بررسی و بازتعریف می باشند.از این رو “سینما تک” انجمن علم و اندیشه پویا قصد دارد فضایی برای دیدن دسته جمعی و نقد و بررسی این دست فیلم ها و مستند ها فراهم نماید.

Picture11