مصاحبه

در این بخش به علت وجود فاصله زیاد و دسترسی نداشتن به متخصصان نجومی، مصاحبه ای به صورت مجازی تهیه می شود. و در برنامه برای مخاطبین پخش خواهد شد.

7-300x224