بایگانی – تقویم تاریخ نجوم

بایگانی برنامه ایست که به صورت صوت و تصویر تهییه شده و شامل سیر تاریخی و اتفاقات گذشته (تاریخی) علمی نجومی ایران و جهان در همان ماه است.

abirouni