قدردانی از عوامل اجرایی و علمی

قدردانی از عوامل اجرایی و علمی در ششمین نشست ماهانه نجوم اهواز با حضور اساتید دانشگاهی در ویژه برنامه هفته پژوهش