آزمایش فیزیک

آزمایش فیزیک بخشی است جذاب و عملی که شرکت کنندگان در نشست ماهانه نجوم اهواز را با قوانین فیزیکی موجود در طبیعت آشنا می کند. در این بخش یک آزمایش یا پدیده فیزیکی (مثلا شکست نور) به نمایش گذاشته می شود. و از نظر علمی توجیه و بررسی می شود.

Az-ph